Eserler

Kitaplar

 1. Çok Uluslu İşletmeler Hukuku ( Çok Uluslu İşletmeler Gelişimi- Özellikleri- Ortaya Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Yolları), İstanbul, 1982 (XXVIII+511 s.).

 2. Türkiye’nin İdari Teşkilatı, İdare Hukuku Dersleri Cilt 1, İstanbul 1983 (440 s.).

 3. Deniz Hukuku Ders Notları, Heybeliada Deniz Harp Okulu, İstanbul, 1983

 4. Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma, İstanbul, 1984.

 5. -Gümrük Birliği, Finans Dünyası Yayını, 1996.

 6. Avrupa Birliği ve Kıbrıs, İstanbul 1997.

 7. -Haluk Kabaalioğlu, Andrea Ott, Alan Tatham (eds.), EU and Turkey: Bridging the Differences, In cooperation with Yeditepe and Maastricht Universities, IKV Publications, No: 250, Istanbul, 2011.”

 8. -Haluk Kabaalioğlu, Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different  Dimensions, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2012.”

 9. Haluk Kabaalioğlu, Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2012.

 10. Haluk Kabaalioğlu & Nanette Neuwahl: European Union and Turkey :Reflections on the Prospects for Membership, TOBB/TUNAECS, Marmara AT Enst)İstanbul, 2006                  

-“Anayasa Hukuk Ders Notları”, Teksir, İstanbul 1981; İkinci Bölüm İstanbul 1981.

                          -“İdare Hukuku Ders Notları”, Teksir, İstanbul 1982.

Makaleler

 1. “Sermaye Piyasası Hukukunun Tarihi Kaynaklarına Genel Bir Bakış”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 12, Sayı 6, (Haziran, 1975) s. 33-40.

 2. “Çok Uluslu İşletmeler Sorununa İlişkin Bir Amerikan Mahkeme Kararı”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 12, Sayı 10 (Ekim, 1975) s. 51-59.

 3. “Japonya’da Sermaye Piyasası”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 14, Sayı 6, (Haziran, 1977) s. 41-51.

 4. “Sermaye Piyasası Hukukunda Önemli Bir Karar: İzahname ve Ortaklık Yöneticileri, Aracı Kuruluşlar ve Denetçilerin Sorumluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, (Batıder) Cilt X, Sayı 3 (Haziran, 1980) s. 773-808.

 5. “Şirketlerin Paylarını Toplayarak Ele Geçirme: Take- Overs and Tender Offers”, Beşinci Avrupa Hukuku Haftası’nda sunulan teblig metni,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Avrupa Hukuku Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yayınlanacak kitapta yer alacaktır.

 6. “Çok Uluslu Şirketlerin Hukuki Sorunları- Londra Uluslar arası Semineri”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 14, Sayı 9 (Eylül, 1977) s. 37-49.

 7. “Transfer Fiyatları Sorunu ve Çok Uluslu İşletmeler”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 15, Sayı 3 (Mart, 1978) s. 59-71.

 8.  “Çok Uluslu İşletmeler ve Teknoloji Transferi Sorunu”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 16, No.5 (Mayıs,1979) s. 49-67.

 9. “Transfer Fiyatlarına İlişkin Son Gelişmeler”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Sayı 20 (Mayıs, 1980) s. 47-49.

 10. “The Implications of the German Visa Requirement for the Citizens of Turkey”, FOREIGN POLICY- Dış Politika, V            olume IX, No.1-2, (1981) s. 81-96.

 11. “Alman Dışişleri Bakanı Herr Genscher’in Vize Konusundaki Görüşleri”, İktisadî Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 5-6 ( Temmuz-Ağustos 1981) s. 81-96.

 12. “Son Gelişmeler Karşısında Hukuki Açıdan Vize Sorunu”, Milletlerarası Münasebetler Enstitüsünün Hazırladığı Rapor ve Tartışma, İstanbul, 1981 s. 26-32 ve 86-87 de Rapora karşı ifade ettiğimiz görüşler.

 13. “Genişleyen Toplulukta Türk İşçilerinin Serbest Dolaşımı”, İktisadî Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 3(Mayıs, 1981) s. 17-19 ve aynı Dergi Sayı 4 (Haziran, 1981) s. 21-24.

 14. “Avrupa Topluluklarının Mali Araçları”, İktisadî Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 7 (Eylül,1981) ve Sayı 8 (Ekim, 1981) de yayınlanan iki makalelik dizi. S. 55-56.

 15. “Avrupa Topluluğu ve Türk Yunan Uyuşmazlığı”, Derleme, İktisadî Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 1 (Şubat,1981) s. 13-20.

 16. “-Tokyo Round- Görüşmeleri ve Gümrüklerde Kıymet Tesbiti”, İktisadî Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 13 (Mart, 1982) s. 53-56 ve Sayı 14 (Nisan, 1982) de yayınlanan iki makalelik dizi.

 17. “İngiltere ve Avrupa Ekonomik Topluluğu”, Meydan, Sayı 40 (Ağustos, 1978) s. 12-15.

 18. “AET ve Portekiz”, Meydan, Sayı 67 (Eylül, 1980) s. 43-44.

 19. “AET’de Siyasi İşbirliği Kavramı: Yunanistan’ın Üyeliği ve Ortak Dış Politika”, Meydan, Sayı 43 (Eylül,1978) s. 22-25.

 20. “Topluluğun Güneye Doğru Genişlemesi”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 180 (Şubat, 1981) s. 25-31.

 21. “Ortak Pazar Sorunları ve Komisyon ile İşadamları Arasında Diyalog”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 166(Aralık, 1979) s. 21-26.

 22. “Ortak Pazar Sorunları ve Komisyonla İşadamları Arasında Diyalog”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 167 (Ocak, 1980) s. 25-31.

 23. “Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Sermaye Yatırımları Mevzuatı”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 170 (Nisan, 1980) s. 19-23.

 24. “Avrupa Plastik Sanayi”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 182 (Nisan,1981) s. 25-31.

 25. “Avrupa Dolar Piyasası”, Denge (Hukuki Sosyo-Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Sayı 19 (Nisan, 1978) s. 22-23.

 26. “Sosyalist Ülkelere Uzanan Kapitalizm”, Denge, (Hukuki, Sosyo-Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Sayı 17 (Şubat, 1978) s. 14.

 27. “Libya Kalkınmasında Şirketlerin Rolü”, Denge , (Hukuki, Sosyo-Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Sayı 18 (Mart, 1978) s. 14-15.

 28. “Patentler, Markalar ve Avrupa Hukuku”, Denge, (Hukuki Sosyo-Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Eylül, 1977, Sayı 12, s. 15.

 29. “Çok Uluslu İşletmeler Öyküsü”, Denge, (Hukuki Sosyo-Ekonomik Bağımsız Aylık Dergi) Sayı 15 (Aralık,1977) s.17-18.

 30. “Uluslar arası Ticaret Sorunları-İsveç Dış Ticaret Bakanı ile Bir Görüşme”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 15, Sayı 2 (Şubat,1978) s.55-58.

 31. “Ekonomik ve Parasal Birliklerde Üye Devletlerin Ekonomik Hukuku”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 14, Sayı 11 (Kasım, 1977) s. 49-54.

 32. “Uluslar arası Adalet Divanı’nın Geçici Koruyucu Tedbirler Alma Yetkisi ve Yunanistan’ın Talebi”, DANIŞTAY DERGİSİ, Sayı 28-29 (1978) s. 35-75.

 33. “Ege Kıt’a Sahanlığı Uyuşmazlığında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar ve Lâhey’de Savunulan Yunan Görüşleri”, DANIŞTAY DERGİSİ, Sayı 34-35 (1979) s. 89-117.

 34. “Deniz Hukuku Gelişmeler ve Adalar I“, Meydan, Sayı 23 (Ocak, 1977) s. 30-34.

 35.  “Deniz Hukuku Gelişmeleri II: Adaların Kıt’a Sahanlığı Sorunu”, Meydan, Sayı 24 (Şubat, 1977) s. 46-50.

 36. “Lâhey Devletler Hukuku Akademisi ve 1974 Konferansları”, 50 İstanbul Barosu Dergisi 176-185 (1976).

 37. “Kıbrıs Üzerine İddialar ve Gerçekler”, Ekonomi-Politika, 9.11.19-74 s. 2.

 38. “Dış Basında Türkiye ve Kıbrıs: Nicos Devletoğlu isimli bir Profesör ve Bazı Gerçekler”, Meydan, Sayı 507 (1974).

 39. “Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Finansal Bilgi Alma Hakkı”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Sayı 21-22 (Ağustos-Kasım,1980) s. 25-45. (Bu yazı, 13 üncü Türkiye Muhasebe Kongresi’ne sunduğumuz aynı başlıklı tebliğin metnidir. 8-10 Ekim,1980, Hilton Oteli).

 40. “Çok Uluslu İşletmeler ve Bazı Tanım  Denemeleri”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (1977) s. 243-264 (Bu makale daha sonra Doç. Dr. İnan Özalp tarafından kaleme alınan ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK, Seçme Yazılar, (Eskişehir, 1980) isimli eserde de aynen iktibas edilmiştir. s. 16-46.)

 41. “Bir Salzburg Semineri’nin Ardından: ULUSLAR ARASI PARA PİYASALARINDA İSTİKRARSIZLIK VE ÇOK ULUSLULAR”, İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, Sayı 10-12 (Ekim-Aralık, 1981) s. 37-63.

 42. “Ant Paktı ve Bölgesel Bütünleşme Modeli I”, İstanbul İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi, Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, (Haziran, 1981) s. 105-113.

 43. “Ant Paktı ve Bölgesel Bütünleşme Modeli II: Ant Paktı ve Yabancı Sermaye  Rejimi”, İstanbul İktisadî ve Ticari Bilimler Akademisi, Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (Aralık, 1981) s. 124-139.

 44. “Suudi Arabistan’da İş Yapacaklar İçin Pratik Hukuk Bilgileri”, İstanbul Ticaret Gazetesi’nin 26.61981, 3.7.1981, 10.7.1981 ve 17.7.1981 tarihli nüshalarında yayınlanan dört makalelik dizi.

 45. “Çek ve Vade”, İstanbul Ticaret , 31.7.1981. s. 3.

 46. “Kira Tesbiti”, İstanbul Ticaret, 14.8.1981 ve 21.8.1981 tarihli nüshaları s. 3 ve 7.

 47. “Bono ve Bazı Sorunları”, İstanbul Ticaret, 28.8.1981 s. 3-7.

 48. “Satılanın Bozukluğuna Karşı Garanti”, İstanbul Ticaret, 4.9.1981 s. 3 ve 7.

 49. “Basiretli İş Adamı ve Mücbir Sebep”, İstanbul Ticaret, 11.9.1981 ve 18.9.1981 s. 3,7 ve 8.

 50. “Kooperatifler ve Eşitlik Konusu”, İstanbul Ticaret, 25.9.1981 s. 3  ve7.

 51. “Konkordato Nedir?”, İstanbul Ticaret, 13.11.1981 s. 4.

 52. “Sermaye Piyasası Kurulu”, İstanbul Ticaret, 27.11.1981 s. 4.

 53. “Sermaye Piyasası Kanunu ve Kayıtlı Sermaye”, İstanbul Ticaret, 4.12.1981 s. 4 ve 7.

 54. “Menkul Kıymetlerin Halka Arzı”, İstanbul Ticaret, 25.12.1981 ve 1.1.1982  s. 4 ve 7.

 55. “Aracı Kurum veya Bankerlik Müessesesi”, İstanbul Ticaret, 8.1.1982 s. 4 ve 7.

 56. “Menkul Kıymetli Yatırım Ortaklığı”, İstanbul Ticaret, 5.2.1982 s. 5.

 57. “Menkul Kıymetler Yatırım Fonu”, İstanbul Ticaret, 12.1.1982 s. 5.

 58. “100. Yılda İstanbul Ticaret Odası ve Hukuk Alanındaki Çalışmalar”, İstanbul Ticaret, Özel Sayı, 17.1.1982 s. 5.

 59. “Vade Farkı”, İstanbul Ticaret, 26.2.1982 s. 5.

 60. “Uyuşmazlıkların Çözümü”, İstanbul Ticaret, 26.3.1982 s. 5 Sabah gazetesi tarafından aynen iktibas edilmiştir.

 61. “Uluslar arası Tahkim”, İstanbul Ticaret, 2.4.1982 s. 5.

 62. “Haksız Rekabet ve Ticaret Ünvanının Kullanılması”, İstanbul Ticaret, 21.5.1982 s. 5.

 63. “İhracat ve Hukuk”, İstanbul Ticaret, 7.5.1982 s. 5.

 64.  “İhracat ve Hukuk-Temel Kavramlar: C.I.F. Satışlar”, İstanbul Ticaret, 21.5.1982 s. 5.

 65. “İhracat ve Hukuk-Temel Kavramlar: Deniz Aşırı Satışlar ve F.O.B.”, İstanbul Ticaret, 14.5.1982 s. 5.

 66. “İhracat ve Hukuk: Uluslar arası Hukuk ve İrade Muhtariyeti İlkesi”, 28.5.1982, İstanbul Ticaret, s. 3.

 67. “Müteahhidin Borçları, Kusur ve Sözleşmeye Aykırılık: İstisna Akdi (Eser Sözleşmesi)”, İstanbul Ticaret, 11.6.1982 s. 5 ve aynı yazının devamı İstanbul Ticaret, 18.6.1982 s.5 de yayınlanmıştır.

 1. Ders Notları

 

 1. Anayasa Hukuku Ders Notları, Teksir, İstanbul, 1981; İkinci Bölüm İstanbul, 1982.

 2. İdare Hukuku Ders Notları, Teksir, İstanbul, 1981.

 1. Kitap İncelemeleri, Bilimsel Tahliller

 

 1. “Kitap İncelemesi-Thomas Ehrlich: International Crisis and the Role of Law, CYPRUS, 1958-1967 (Oxford University Press) London, 1974,48 İstanbul Barosu Dergisi 851-856 (1974).

 2. Kitap İncelemesi-The Company Limited by Shares: An Inquiry of Comparative Law; Rechtsvergleichende Untersuchung über Aktiengesellschaften (Editor Prof. Dr. Mario Rotondil), Deventer, 1974”, VIII Batıder Sayı 4,s. 171-175 (1976).

 3. “Uluslar arası Bankacılık- Dalgalı Kur Sistemi- Uluslar arası İktisat. Üç Önemli İnceleme- Ursel Steuber: International Banking, The Foreign Activities of Principal Industrial Countries, Sijthoff, Leiden, 1976; Société Universitaire Européenne des Recherches Financieres: Floating Exchange Rates, Lessons of Recent Expericence, Leiden, 1976; Dictionary of International Economics, Berlin, 1976”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 14, Sayı 1 (Ocak, 1977) s. 51-60.

 4. “Uluslarüstü Akitler- George  Delqume: Transnational Contracts: Applicable Law and Settlement of Disputes, New York, 1976”, IX Batıder 541-547 (1971).

 5. “Uluslar arası Satım Akitlerinde Tek Şekil Yasa Denemesi: Comecon Örneği Szász, Ivan: A Uniform Law on International Sale of Goods, The SMEA General Conditions, Budapest, 1976”, IX Batıder 549-550 (1977).

 6. “Gerekçeli, Notlu Avrupa Toplulukları Hukuku Külliyatı- The Encyclopedia of European Community Law ( Ed. K. Simmonds) London, 1976”, IX Batıder 551-554- (1977).

 7. “Avrupa Toplulukları Hukuku Rehberi- P.R. Mathijsen: A Guide to European Community Law, London, 1975”, IX Batıder 555-556 (1977).

 8. “Çok Uluslu Ortaklıklar ve Uluslar arası Çalışma Teşkilâtı- Social and Labour Practices of Some European Based Multinationals in Metal Trades, I.L.O., Geneva, 1976”, IX Batıder 557-560 (1977)

 9. “Uluslar arası Kalkınma Bankaları- John Syz:     International Development Banks, New York, 1971”, IX Batıder 561-564 (1977)

 10. Batıder (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi)nin Cilt IX, Sayı 3 s. 897-920 (1978) de yayınlanan tahliller:

 • “Yatırım Sigortaları ve Uluslar arası Hukuk- Meron, Theoder: Investment Insurance and International Law, New York, 1976” s. 897-900

 • “Avrupa Ekonomik Topluluğu Hukuku: AET (Roma) Antlaşması Şerhi – The Law of the European Economic Community, AA Commentary on the E.E.C. Treaty, New York, 1976”, s. 901-906

 • “Ingiltere’de Anonim Ortaklıklar Hukuku Palmer’s Company Law by Clive Schmitthoff, Vol. I.II, London, 1976-1978”, s. 907-912.

 • “Taşımacılık Hukuku: Kara, Hava ve Deniz Ticaret Hukuklar: International Transport Treaties,  Kluwer, 1977, Michael, tell: The Merchart Shipping Acts, London, 1976; Heere wyoo: International Bibliography of Air Law 1900-1971, Leiden, 1972 Supplement 1972-1976”. S. 913-918.

 • “Araştırma Akitleri: Endre lontai: The Research Contracts, Civil Law Means of Promoting Scientific- Technical Progress, Budapest, 1977”, s. 919-920.

 1. Batıder’in Cilt X, Sayı 2(Aralık, 1979) sayısında s. 559-590 arasında yayınlanan tahliller:

 • “Deniz Ticareti Hukuku: Müşterek Avaryalar, Yükleme Süreleri, CIF-FOB ve Gemilerin Haczi” Donaldson/ Staughton: The Law of General Average and the York- Antwerp Rules, London, 1975; Summerskill: Laytime, London, 1975; Sassoon: CIF and FOB Contracts, London, 1975; Hagberg: Maritime Law, Vol. I: Arrest of Vessels, Kluwer, Deventer,  1976”, s. 559-566

 • “Uçak Kazalarının Tahkiki Sorunları- van Wijk: Aircraf/inquiry in the Netherlands, Deventer, 1974”, s. 567-568

 • Patentler, Markalar, Copyright ve Endüstriyel Desen: White/Davies: Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial Designs, London, 1978; Cohen, Design Protection, Leyden, 1976; Goldstein: Cophyright, Patent, Trademarks and Related State Doctrines, Cases and Materials, Chicage, 1973; Hartmut: Industrial Propery and Copyright in European Community Law, Leyden, 1976”, s. 569-578.

 • “İngiliz Hukukunun Genel Esasları, Haksız Fiiller ve İhmal: Redmond General Principles of English Law, London, 1976; Armour/Samuel: Cases on Negligence, London, 1978”, s. 579-583”

 • “Uluslar arası Bankacılık Faaliyetlerini Düzenleyen Kurallar ve OECD Sermaye Piyasası Yayınları”, Reglementations Touchantles Operations Bancaires Internationales des Secteurs Bancaire et Non-Bancaire, Paris,  1978”, s. 585-587.

 1. “Ortaklıkların Ele Geçirilmesi Yöntemleri ve Hukuki Düzenleme Sorunu- Davies: The Regulation of Take- Overs and Mergers, London, 1976”, X Batıder 881-887 (1980).

 2. “Çok Uluslu Ortaklıklar Hukuku: Birleşmiş Milletler ve Uluslarötesi Ortaklıklar: Simmonds, K. : Multinational Corporations Law The U.N. and Transnational Corporations, New York, 1979”, X Batıder 889-895 (1980).

 3. “Uluslar arası Tahkim Usulü- Gillis, Wetter: The International Arbitral Process, Public and Private, New York, 1979”, X Batıder 889-895 (1980).

 4. “Yeni Yayınlar: Madl, F.: The Law of the European Economic Community, Enterprise, Economic Competition and the Function of the State in the Process of Economic Integration, Budapest, 1980; Lawrence, F.: The European Multinational, London, 1976; Van Bael/Bellis: World Law of Competition, New York (7 cilt) 1980; Gsänger, H.: Turkey-European Community, Berlin, 1979; La Politique de la Communaute Europeenne”, İktisadî Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 5-6 (Temmuz- Ağustos 1981) s. 83-86.

 5. “Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim- Russel on the Law of Arbitratian, by Anthony Walton, London, 1979”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 19, Sayı 1 (Ocak, 1982) s. 59-62.

 6. “Uluslar arası Mali Hukuk – Robert S. Rendell: International Financial Law- Lending, Capital Trasfers and Institutions, London, 1980”, DÜNYA 6.3.1982 s. 4.

 7. “Muhasebecilere Avrupa Toplulukları Rehberi- Evans, Dennis: Accountants G    uide to the European Communities, London, 1981”, DÜNYA 6.2.1982 s. 2.

 8. İ.Ü. İşletme Fakültesi, Muhasebe Araştırma ve Uygulamaları Merkezi Dergisi, Sayı 28 (Mayıs, 1982) s. 69-74 arasında yer alan tahliller:

 • Paklar, Selahaddin: Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Uygulaması, İstanbul, 1982.

 • Kocahanoğlu, Osman Selim: Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Uyuşmazlıklar, İstanbul, 1982.

 • Hanson, J. : A Textbook of Economies, Plymouth, 1980; Hanson’s Introduction to Applied Economics, Plymouth, 1981; Hanson. J. : Monetary Theory and Practice, Plymouth, 1978.

 1. İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Sayı 181 (Mart, 1981) s. 69-70 de

 • Sanayicinin Kitaplığı- UNIDO : Appropriate Industrial Technology for Textiles, Honographs on Appropriate Technology, U. N. New York, 1979.

 • UNIDO: Appropriate Industrial Technology for Light Industries and Rural Workshops, U. N. New York, 1980.

 • UNIDO: Appropriate Industrial Technology for Energy for Rural Requirements, New York, 1980.

 1. “Devletler Hukukunda Yeni Yayınlar: Harris D.J. : Cases and Materials on International Law, London, 1979: Menzel/Ipsen: Völkerrecht, München, 19800”, Yasa Hukuk Dergisi Şubat, 1980 s. 317-320.

 2. “Üçüncü Dünya Ülkelerinin Dış Politikaları ve Tarafsızlık; Deniz Yatağının Hukuki rejimi ve Gelişmekte olan Ülkeler”, Meydan , Sayı 30, (Ağustos, 1977) s. 63-64.

 3. “AET Ülkelerinde Banka Rasyoları- Conoboy/Allen: Banking Ratios in the EEC, London, 1980, Ülke Riski-Nagy, Pancras: Country Risk, How to Assess, Quantify, London, 1980”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Cilt 18, Sayı 5 (Mayıs, 1981) s. 69-70.

 4. “Ülke Riski Raporları- O’Leary/Coplin: Euromoney Country Risk Reports, London, 1981”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Mayıs, 1982 s. 62.

 5. “Proje Finansmanı: Rekabet Hukuku; Bankalar Hukukuna İlişkin Kararlar; Dış Ticaretin Finansmanı”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 18, Sayı 6 (Haziran, 1981) s. 66-68.

 6. “Uluslar arası Portfolyo İşlemleri – OECD: I’Experince en Matiere des Operations de Placement en Actions et Obligations, Paris, 1980; Temel Muhasebe ve Şirket Hesapları-Basic Accounting; Company Accounts....” Banka ve Ekonomik Yorumlar,  Cilt 18, Sayı 10 (Ekim, 1981) s. 71-73.

 7. İ.İ.T.İ.A. Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1,2 de s. 172-183 de çeşitli kitap tahlilleri

 8. “Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları ve Hissedarlar Heyeti”, Dünya Gazetesi, 17.7.1982 s. 2.

 9. Bütünleşme Hareketlerinde Yeni Bir Deneme: Körfez İşbirliği Konseyi”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 15 Eylül 1982, Sayı 199 s. 15-20.

 10. “Araç Satışlarında Trafik Kaydının Düzeltilmesi” İstanbul Ticaret, 29.10.1982 s. 5.

 11. “Kıymetli Evrakın Kaybedilmesi ve İptali, İstanbul Ticaret, 5.11.1982 s. 5.

 12. “İdarenin Sorumluluğu : Döviz Transferi ve Temdit Masrafları”, İstanbul Ticaret, 19 Kasım 1982 s. 5.

 13. “Bağışlama Akdi (Hibe)”, İstanbul Ticaret, 3.12.1982 s. 5.

 14.  “Yeni Yayınlar: Uluslar arası Sermaye Piyasaları- International Capital Markets”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Aralık, 1982; Cilt 19, Sayı 12, s. 59-62.

 15. “Yeni Yayınlar: Arap Mali Piyasaları- Arab Financial Markets”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Ocak, 1983; Cilt 20, Sayı 1.

 16. “Avrupa Sermaye Piyasasına Doğru İlk Adım – Avrupa Ekonomik Topluluğunda Menkul Kıymetlerin Resmi Borsa Kotasyonuna Kabul Koşullarının Koordinasyonuna İlişkin Yönerge”, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Ağustos, 1982 Sayı 29 s. 55-75 ve ayrı baskı 20 s.

 17. “Hisse Senetlerinin Toplanması Yoluyla Şirkete Hâkim Olma (Tender Offer- Takeover Bid) ve Hukukî Çözümler”, İ.Ü. İşletme Fakültesi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Kasım, 1982, Sayı 30 s. 59-72 ve ayrı baskı 16 s.

 18. “Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’nın Üye Ülkelerle İlgili Kararları”, İktisadî Kalkınma Vakfı Dergisi, Kasım, 1982 Sayı 21. s. 52-55.

 

Bu liste, 1982 yılı sonuna kadar yayınlanan makalelerden bir bölümünü kapsamaktadır.

 

 

 

Son yılarda yayınlanan bazı makaleleri

- H. Kabaalioğlu : “Turkish Competition Policy and the EC- Turkey Customs Union”, in The Community Competition Policy in the Face of Globalisation and the Enlargement of the European Union – La politique communautaire de la concurrence face a la mondialisation et a l’élargissement de l’Union européenne (ed. Jean-François Bellis) Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001 (s. 135-190).

- H. Kabaalioğlu : “The Relations between Turkey and the EU- A Turkish perspective” in Parameters of Partnership: The U.S.-Turkey-Europe (eds. Bagcı/Jackson/Kühnhardt) Schriften des Zentrum für Europaische Integrationsforschung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999 (s.19-68).

- H. Kabaalioğlu : “Turkey and the European Union-Converging or Drifting Apart?” Marmara Journal of European Studies, Vol.7, 1999. (s. 109-166).

- H. Kabaalioğlu: “Completion of the Customs Union and the Accession of Turkey to the European Union” in The European Union in a Changing World –L’Union Européenne dans un Monde en Transformation, A Selection of Conference Papers, European Commission DG X, ECSA European Community Studies Association, Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, 1998. (S. 385-428).

- H. Kabaalioğlu : “The Turkish Model of Association : Customs Union before Accession” in Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round, Convergence, Divergence and Interaction (Eds. Paul Demaret/Jean-François Bellis/Gonzalo Garcia Jimenéz) Institut d’Etudes Juridique Européennes, University of Liege, European Interuniversity Press, Brussels, 1997. (s. 115-160)

- H. Kabaalioğlu : “The Cyprus Situation and Dilemnas created by the European Union Approach” in Two Peoples and Two States in Cyprus at the Eleventh Hour, Proceedings of a seminar held at the Turkish Embassy in London, 2001 (p.69-101).

 Why Cyprus Entry into the European Union would be Illegal, Proceedings of a panel discussion held at the Turkish Embassy in London, 2002.

 

YAYIN LİSTESİ

 1. Haluk Kabaalioğlu, “The Turkish Model of Association : Customs Union before Accession” in Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round, Convergence, Divergence and Interaction (Eds. Paul Demaret/Jean-François Bellis/Gonzalo Garcia Jimenéz) Institut d’Etudes Juridique Européennes, University of Liege, European Interuniversity Press, Brussels, 1997, pp. 115-160.

 2. Haluk Kabaalioğlu, “Completion of the Customs Union and the Accession of Turkey to the European Union” in The European Union in a Changing World –L’Union Européenne dans un Monde en Transformation, A Selection of Conference Papers, European Commission DG X, ECSA European Community Studies Association, Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, 1998, pp. 385-428.

 3. Haluk Kabaalioğlu, “The Relations between Turkey and the EU- A Turkish perspective” in Parameters of Partnership: The U.S.-Turkey-Europe (eds. Bagcı/Jackson/Kühnhardt) Schriften des Zentrum für Europaische Integrationsforschung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, pp.19-68.

 4. Haluk Kabaalioğlu, “Turkey and the European Union-Converging or Drifting Apart?” Marmara Journal of European Studies, Vol.7, 1999, pp. 109-166.

 5. Haluk Kabaalioğlu, “Turkish Competition Policy and the EC- Turkey Customs Union”, in The Community Competition Policy in the Face of Globalisation and the Enlargement of the European Union – La politique communautaire de la concurrence face a la mondialisation et a l’élargissement de l’Union européenne (ed. Jean-François Bellis) Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001 (s. 135-190).

 6. Haluk Kabaalioğlu, “Türkiye’nin AB Üyesi Olmasının Dünya Barışı ve İstikrarı Açısından Önemini Vurgulamak Gerekir”, TT Magazin, Eylül-Ekim 2007, No:21, s.106-108.

 7. Haluk Kabaalioğlu, “Türkiye-AB İlişkileri ve İş Dünyası”, Insight Yased, Kasım 2007, No:29, s.28-33.

 8. Haluk Kabaalioğlu, “Vize Konusunda AP’nin İlke Kararı Dikkate Alınmalı”, İşveren Dergisi, Cilt. 46, No: 7, Nisan 2008, s.40-42.

 9. Haluk Kabaalioğlu, “Müzakerelerin Yavaş Seyrediyor Olması Toplumda Bir Güvensizlik ve Karamsarlığın Yerleşmesine Neden Olmuştur”, İşveren Dergisi, Cilt. 46, No.12, Eylül 2008, s.47-48.

 10. Haluk Kabaalioğlu, “2008 Yılında Türkiye ve Dünya Ekonomisi”, EkoTürk, Kasım-Aralık 2008, Cilt.1, No.4, s.44-45.

 11. Haluk Kabaalioğlu, “Tam Üyelik Öncesi Gümrük Birliği Kapsamında Ortaya Çıkan Sorunlar”, Sicil, Aralık 2008, No:12, s.225-232.

 12. Haluk Kabaalioğlu, “Teşvikler ve Türkiye’nin AB’ye Uyumu”, İşveren Dergisi, Cilt. 47, No.11, Ağustos 2009, s.27-31.

 13. Haluk Kabaalioğlu, “2009 İlerleme Raporu Işığında Türkiye-AB İlişkilerine Bakış”, Dış Ticarette Durum, Aralık 2009, No:68, s.32-36.

 14. Haluk Kabaalioğlu, “Turkey – EU Customs Union: Problems and Prospects”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, No:2, 2010, s.17-45.

 15. Haluk Kabaalioğlu, “AB ve Türkiye: Yakınlaşırken Uzaklaşıyor mu?”, Dış Ticarette Durum, Ağustos 2010, No:69, s.50-56.

 16. Haluk Kabaalioğlu, “İyileşme 2011’de Devam Edecek”, Ekotürk, Aralık 2010, Cilt: 3, No:16, s.29.

 17. Haluk Kabaalioğlu, Andrea Ott, Alan Tatham (eds.), EU and Turkey: Bridging the Differences, IKV Publications, No: 250, Istanbul, 2011.

 18. Haluk Kabaalioğlu, “AB Genel İşler Konseyi Toplantısı Sonuçları”, Euronewsport, Ocak 2011, No:35, Cilt:6, s.74-75.

 19. Haluk Kabaalioğlu, “2010 Yılında Türkiye-AB İlişkilerinin Değerlendirilmesi ve 2011 Yılından Beklentiler”, Mercek, Ocak 2011, Cilt:16, No:61, s.47-49.

 20. Haluk Kabaalioğlu, “12 Haziran Sonrası Türkiye Ekonomisi”, Ekotürk, Haziran 2011, No:19, Cilt.4, s.53.

 21. Haluk Kabaalioğlu, “Cari Açığa Rağmen Hızlı Büyüme Türkiye’nin Kalkınması için Ümit Verici”, Dünya “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2010” Özel Eki, Temmuz 2011, s.26.

 22. Haluk Kabaalioğlu, “Türkiye-AB İlişkileri: Atılması Gereken Adımlar”, Dış Ticarette Durum, No:72, Ekim 2011, s.24-26.

 23. Haluk Kabaalioğlu, Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2012.

 24. Haluk Kabaalioğlu, “Turkey’s Relations with the European Union: Customs Union and Accession Negotiations”, in Haluk Kabaalioğlu, Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2012, pp.11-24.

 25. Haluk Kabaalioğlu, “AB ile İlişkiler”, Euronewsport, Cilt.8, No.4, 2012, s.62-64.

 26. Haluk Kabaalioğlu, “2012 Yılında Türkiye-AB ilişkiler ile ilgili Beklentiler”, Platin, Ocak 2012, Cilt.14, s.18-19.

 27. Haluk Kabaalioğlu, “Avro Bölgesi Krizi”, Dış Ticarette Durum, Mart 2012, No:73,s.16-18.

 28. Haluk Kabaalioğlu, “Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümü için Yüzde 4 Büyüme Yetersiz”, Dünya “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2011” Özel Eki, Temmuz 2012, s.26.

 

-“Avro Alanı Krizinin son Durumu ve Türkiye Ekonomisine Etkileri” Dış Ticarette Durum, Ağustos 2012, No:74, s.22-2.

 

-“Sosyal Avrupa ve Türkiye’nin AB Üyelik Süreci”, Sicil Dergisi, Aralık 2012, Sayı 28, s.251-254.

 

-“Kuzey Afrika Ve Ortadoğu’da yaşanan Dönüşüm Sürecinde AB Komşuluk Politikası ve Türkiye”, Dış Ticarette Durum, Aralık 2012, No:75, s.26-30.

 

-“Türkiye’nin AB Sürecinde 2013 Kritik Yıl Olacak”, İKV Dergisi, Aralık 2012, No:177, s.18-19.

-“2013 Yılında Türkiye ve AB İlişkilerinde Gelişmeler ve Beklentiler”, Mercek, No:69, Ocak 2013, s.42-

45.